Betingelser for ophold og ansøgning

Ophold tildeles efter ansøgning til bestyrelsen. Det er en forudsætning, at man ønsker at beskæftige sig med et konkret projekt, som alene eller med fordel kan studeres i Rom.

Opslag finder sted omkring 10. september for forårssemestret (1. februar - 31. juli) og omkring 10. februar for efterårssemestret (1. september - 31. december).

Man kan søge om selv-betalt ophold eller om ophold med stipendium. Ansøgningsskema og udførlig information findes på hjemmesiden under skema. Ansøgningen skal indeholde detaljerede oplysninger om studieformål og opholdets varighed, evt. nogle få anbefalinger og referencer, samt - hvis der ansøges om stipendium - en redegørelse for ansøgers økonomiske forhold i forbindelse med studieopholdet (tilskud, løn i orlovsperiode etc.). Ønskes atelier skal dette oplyses. Kundskaber i italiensk bedes også oplyst.

Søges ophold med ledsager skal der i ansøgningen gives særlig begrundelse for ledsagerens ophold.
Alternativt betragtes ledsageren som gæst med maksimalt ophold i 1 uge til gæstepris.


En stipendie- eller opholdsbevilling kan kun anvendes i det semester, hvortil den er bevilget.

Stipendier stilles til rådighed af Dronning Ingrids romerske fond

Stipendium og husleje
Stipendium udbetales ca. 3 uger før opholdets start. Inden udbetaling fratrækkes et beløb svarende til huslejen for hele den periode, der er givet stipendium til. Af hensyn til de mange ønsker om ophold på Instituttet anmoder vi om, at fravær fra Instituttet i længere tid under det bevilgede ophold begrænses mest muligt. Med mindre der er tale om helt særlige og uforudsete forhold vil Instituttet trække forholdsmæssigt i det tildelte stipendium ved fravær af mere end en uges varighed.
Huslejebeløbet refunderes ikke, hverken helt eller delvist, såfremt opholdet afkortes. Hvis opholdet forlænges, betales differencen ved afrejsen.
Instituttet forbeholder sig ret til at flytte en stipendiat til et andet værelse, hvis særlige forhold taler herfor.

Ansøgere, der får bevilget ophold uden stipendium på instituttet, binder sig ligeledes økonomisk for hele perioden uanset afrejsedato. Huslejen betales forud eller der lægges et depositum.

back