RETNINGSLINJER FOR STIPENDIATER
I n d h o l d
1. Administrationen
2. Biblioteket
3. Instituttet
3.1. Værelse, lejlighed
3.2. Stipendiaterne
3.3. Faciliteter
3.4. I tilfælde af og hensyntagen

1. ADMINISTRATIONEN

Instituttets kontor er normalt åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00.

Stipendiater og evt. gæster (med ophold på 2 uger og derover) bedes straks efter ankomsten udfylde Declaration of Presence til politimyndighederne (i skrivebordsskuffen el. kan afhentes på kontoret) og dernæst aflevere den på kontoret.

Stipendiater med 4 - 6 mdrs ophold skal søge om opholdstilladelse (info på kontoret.

Ud over på italienske fri- og helligdage er Instituttet lukket langfredag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Italiensk kalender er ophængt på opslagstavlen ved køkkenet.

Lejeafgift trækkes fra stipendiet inden bankoverførsel af samme. Gæster til stipendiater og beboere uden stipendium bedes huske at få en regning fra kontoret (Pia Hansen) inden afrejse.

Instituttets vagtmester eller hans afløser træffes dagligt (undtagen på lørdage, søndage og helligdage) kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-17.00. Portnerboligen er beliggende i stueetagen skråt overfor kontoret.

Instituttets direktør træffes efter aftale.

Instituttets amanuensis træffes efter aftale.

2. BIBLIOTEKET

Biblioteket kan benyttes hele døgnet. Elektronisk katalog for bøger findes på adressen: www.reteurbs.org. Bøger må ikke lånes ud af biblioteket. Drikke- og madvarer må ikke medtages i biblioteket. Når lokalet forlades, skal alt lys slukkes.

Nærmere oplysninger vedr. brug af bogsamlingen findes på biblioteket. Bibliotekar Adelaide Zocchi træffes mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00.

Instituttets musiksamling (bøger, nodesamling, videoer og cd'er) findes i medierummet (henvendelse til Adelaide Zocchi).

Adgang til Instituttets lysbilledsamling fås hos Adelaide Zocchi.

3. INSTITUTTET

Instituttets hoveddør er forsynet med en elektrisk låsemekanisme og et hustelefonanlæg (citofono). I de på gangene installerede hustelefoner kan man forhøre sig om, hvem der ringer på døren. Inden for normal arbejdstid åbnes døren af personalet. På andre tider åbner stipendiaterne selv for besøgende. For at forhindre uvedkommende adgang til instituttet skal man - efter i telefonen at have fået opgivet den besøgendes navn og ærinde - gå ned til hoveddøren og lukke op. Tag aldrig nogen med dig ind, som du ikke kender!.

3.1. VÆRELSE, LEJLIGHED

I stipendiatværelserne må billeder, kort m.v. ikke opslås direkte på væggen. Man skal benytte de opslagstavler, der findes på værelserne. Bøger og andre tunge ting må ikke anbringes på den øverste hylde. Stipendiaterne reder selv seng. Håndklæder kan hænges til tørre på balkonen. I rammen ved indgangen til værelset indsættes et kort med navn.

Instituttets børnelejlighed er anbragt på 1. etage i den nedre del af gangen og terrassen beliggende samme sted er reserveret til brug for denne lejlighed. Instituttet giver med denne stipendiater mulighed for at kunne medbringe deres familie; men instituttets primære opgave er at kunne tilbyde studiero til stipendiater i almindelighed, så derfor bedes stipendiater med medbragte børn om at overholde følgende regel: Børn skal altid være i selskab med en voksen, hvor end de færdes uden for "børneområdet", f.eks. på gangene, på den nedre terrasse og i elevatoren. Hvis denne regel måtte blive for svær at overholde, må stipendiaten selv sørge for et andet bosted uden for instituttet.

På hvert værelse findes PC-tilslutning med adgang til internet. Instituttets PC-teknikker Marco Buonomo hjælper gerne med en kort instruktion vedrørende tilslutning, når han er her (normalt tirsdage). Instituttet frasiger sig ethvert ansvar for virus hentet ind fra nettet, stipendiaterne må selv sørge for at installere et up-to-date antivirusprogram.

Der kan foretages en ekstra opredning på værelserne, hvorved det er muligt for stipendiaternes nære familiemedlemmer at få et kort ophold (max. 1 uge) mod betaling af lejeafgift. Når særlige grunde taler derfor, kan også andre gæster modtages på et  kort ophold. I alle tilfælde må der i god tid træffes aftale herom med kontoret. Kun beboere i lejlighed (4-5) kan medbringe mindreårige børn.

Rengøring på værelserne finder normalt sted mandag og torsdag mellem kl. 9 og 12.

Håndklæder og hovedpudebetræk skiftes hver uge, lagen og dynebetræk hver 14. dag.

Elprisen er meget høj i Italien. Det er derfor vigtigt at huske at slukke for lyset, når man forlader et lokale; dette gælder også ens badeværelse.

Der kan rekvireres en topmadras, hvis sengen føles for hård.

3.2. STIPENDIATERNE

Stipendiater og evt. gæster (med ophold på 2 uger og derover) bedes straks efter ankomsten udfylde Declaration of Presence til politimyndighederne (i skrivebordsskuffen el. kan afhentes på kontoret) og dernæst aflevere den på kontoret.

Stipendiater med 4 - 6 mdrs ophold skal søge om opholdstilladelse (info på kontoret.

Stipendiaterne bør holde sig ajour med bekendtgørelserne på opslagstavlerne på gangen uden for køkkenet og i stipendiatkøkkenet. Her findes opslag om foredrag, seminarer, udstillinger, koncerter og andre arrangementer, hvortil stipendiaterne kan få adgang. Desuden findes oplysninger om forelæsninger, ekskursioner, stipendiataftener, husets personale m.v.

Stipendiater, der under deres ophold er borte fra instituttet i mere end 1 døgn, skal underrette kontoret herom. Ved fravær på over en uge vil der normalt blive krævet tilbagebetaling af en del af stipendiet.

Besøgende til stipendiaterne bør, af hensyn til sikkerheden omkring Instituttets faciliteter og samlinger og hensynet til de øvrige beboere, så vidt muligt meddeles kontoret forud for besøget.

3.3. FACILITETER

Man kan telefonere ud af huset fra værelserne (tast  0 + telefonnr. + #: eks. 00045 325946#). Ved samtlige telefoner findes en brugsanvisning samt en liste med lokalnumre. Stipendiaterne betaler for de opkald der bliver foretaget fra telefonen. Afregning sker til kontoret (Pia Hansen).
Billige internationale telefonkort (scheda telefonica internazionale) kan købes i næsten alle tobaksforretninger (tabaccheria). Man ringer op på et gratis nummer (numero  verde) og opgiver sin kode og får en linje. (Ved opkald til udlandet er besparelsen væsentlig).
For oplysning om telefonnumre i Danmark kan man benytte instituttets hjemmeside.  Klik på: aviser, radio og tlfnr. og start søgning.

Telefax ekspederes af kontoret. Fax til Italien koster 0,50 euro pr. side og til Europa 1,00 euro pr. side. Øvrige udland koster 1,50 euro pr. side. Instituttets telefaxnr. er 0039 063222717. Afregning sker til kontoret (Pia Hansen).

Post afhentes i brevfordeleren i postrummet ved hovedindgangen.  Frankerede breve, der lægges på hylden for udgående post, bliver afsendt samme dag sidst på eftermiddagen. Dette gælder dog kun breve i normalt format. Stipendiaterne sørger selv for forsendelse af store breve, brevpakker, postpakker o.l.

Vaske- og tørrerum findes i stueetagen. Stipendiaterne betjener normalt ikke selv vaskemaskinerne. Tøj, som lægges i de opstillede kurve, vaskes og hænges til tørre af personalet. Instituttet påtager sig ikke ansvar for misfarvning. Undertøj kan mærkes med navn med den stift, der findes i vaskerummet. Stipendiaterne stryger selv tøjet. Til finvask benyttes kummerne i vaskerummet. Der er mulighed for selv at vaske (henvendelse til kontoret). Tørretumbler må kun betjenes af personalet.

Grafisk værksted er forsynet med grafisk presse og skyllekar med udsugning. Der er fri adgang for kunstnere (man betaler selv materialerne).

Adgang til Instituttets fotoværksted fås ved henvendelse på kontoret. Værkstedet har et professionelt udstyr omfattende bl.a. et forstørrelsesapparat Durst 1200 incl. farvehoved CLS 501, ét til sort/hvide billeder, samt en tørremaskine Ilford RC 1250.

Stipendiater kan selv tage fotokopier på den kopimaskine, der står i medierummet. Kopimaskinen fungerer kun med magnetiske kort, som kan købes på kontoret i en størrelse af 10, 20, 40 og 100 stk. Pris pr. kopi er 0,15 Euro. Husk at returnere brugte kort til kontoret til genopladning.

Nøgle til Instituttets medierum (blå) sidder normalt i det nøglesæt, som hører til værelset eller kan fås ved henvendelse på kontoret. Af hensyn til Instituttets musiksamling skal døren altid låses efter brug af rummet. I medierummet findes en alm. PC til brug af surfing og e-mails, MAC G5 må kun bruges af professionelle kunstnere (som forud har fået en særlig aftale med kontoret og fået udleveret et password) farvepatroner betales af brugeren, en scanner (Epson 1640 XL), en HP laserjet 4100 n printer.

VIGTIGT!
Indenfor IT-området løber udviklingen så hurtigt, at vi ikke kan garantere at vores computere altid har de nyeste programmer eller at de eksisterende programmer altid er opdaterede. Vil du/I sikre jer arbejdsmæssigt, bør du/I før ankomsten til Instituttet tage kontakt med os. Så vil vi fortælle hvilke programmer, der findes på vores maskiner indenfor dit område.

Hertil kommer at vi gerne modtager jeres ønsker, og vi ber? om at I under opholdet hjælper os med forslag og ideer til nyanskaffelser og opdateringer, så vores ?IT-verden? altid er optimal.

Kontoret sælger ikke disketter og kun papir i hele pakker.

Til brug for studieudflugter til lokaliteter, hvortil det er mindre hensigtmæssigt at benytte offentlige transportmidler, kan stipendiaterne leje den 9 personers folkevognsbus, som Dronning Ingrids Romerske Fond har skænket til instituttet. Dette gælder dog normalt kun udflugter, som strækker sig over højst tre dage. Lejeafgiften udgør 0,30 Euro pr. kørt km. og afregnes med kontoret (Pia Hansen). De nærmere regler for udlån fremgår af den erklæring, som skal udfyldes, inden bilen benyttes, og som udleveres på kontoret sammen med bilens papirer og nøgler. Bilen er kaskoforsikret; men føreren har en selvrisiko. Bilen skal bestilles i god tid før udflugten (kontoret).

Instituttets inventar og øvrige udstyr skal behandles med omtanke og varsomhed. Når skodderne står åbne, skal de hvile på deres bærere. Flyglerne skal lukkes efter brug.  Drikkevarer og vaser med blomster må ikke stilles på flyglerne. Mangler og skader skal straks meldes til kontoret.

3.4 I TILFÆLDE AF  - OG HENSYNET TIL ANDRE BEBOERE

Brandslukning. Ved brand alarmeres husets beboere og personale. Skilte med flugtveje er opsat.

Ildslukkere findes følgende steder (i alt 22 stk.):

Fyrrummet: med indgang udefra i alt tre stk.

Garagen: ved rampen, på en pille og i pumperummet, i alt tre stk.

Bogmagasinet: to stk., i korridoren og i rummet mellem branddørene, i alt fire stk.

stue: ved elevatoren, i auditoriet ved begge indgangsdøre, i 1. kontor mellem dør og vindue, foran værelse nr. 1 og arkæologisk laboratorium, i alt fem stk.

Bibliotek: til højre og til venstre for toppen af trappen, på balkonen ved døren fra trapperum til balkon, i alt tre stk.

1. sal: ved elevatoren og foran værelse nr. 5, i alt to stk.

2. sal: ved elevatoren og foran værelse nr. 15, i alt to stk.

Ved tilkaldelse af læge eller indlæggelse bør instituttets kontor, vagtmester, amanuensis eller direktør altid underrettes.

Stipendiater med helbredsmæssige problemer af en sådan art, at det i løbet af opholdet kan blive nødvendigt at tilkalde læge med kort varsel, skal give kontoret oplysning herom ved ankomsten.

På Instituttet findes en førstehjælpskasse. Henvendelse til kontor eller vagtmester. En mindre førstehjælpskasse med plaster o. lign. står i køkkenet.

Køkkenet skal holdes i orden. Service sættes i opvaskemaskinen eller vaskes straks efter brugen. Stipendiaterne tømmer selv opvaskemaskinen. Køkkenorden er ophængt i køkkenet.

Der må ikke ryges i køkkenet

Af hensyn til indeklimaet og ikke-rygere henstilles der til, at man  videst muligt ryger i fri luft.

Også instituttets opholdsstue, store terrasse og gårde skal holdes i orden. Efter brug slukkes for lyset, og hvilestolenes hynder tages ind.

P.g.a. terrassens beliggenhed skal der være ro efter kl. 23.00, og generelt anmoder vi om, at man viser gensidigt hensyn overfor hinanden med hensyn til ro om aftenen.

Stipendiaterne har ikke adgang til terrassen oven på direktørboligen, terrassen ved direktørboligen og til haven bag ved Instituttet.

I middagspausen, kl. 13.00-15.30 skal der være ro i huset, og døgnet rundt må al færdsel på trapper og gange foregå uden unødig støj.

Garageporten skal altid smækkes og låses. Obs.: Lyset i garagen er ikke automatisk og skal derfor slukkes.

Penge og værdigenstande bør deponeres i sikkerhedsboks på værelset.